Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy


§ 1. Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy – dystrybutor produktów marki BabyBlanca, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.babyblanca.pl.

Sprzedawca – BabyBlanca, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BabyBlanca Jolanta Babiś wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, , Latoszyn 111G, 39-200 Dębica, Nip: 872 212 35 26.

§ 2. Kontakt ze sprzedawcą

BabyBlanca Jolanta Babiś
Latoszyn 111G
39-200 Dębica
Tel.: 534 132 139

§ 3. Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz procesu realizacji zamówienia potrzebne jest:

Urządzenie z dostępem do Internetu

Aktywne konto e-mail

Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

§ 4. Zakupy w sklepie

Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

Informacje znajdujące się na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Kupujący, który dokona zamówienia określonego produktu składa ofertę kupna na warunkach podanych w opisie produktu, lecz zapłatę uiszcza z opóźnionym terminem płatności.

W przypadku wyczerpania zapasów zamawianego przez kupującego produktu, kupujący zostaje o tym poinformowany drogą e-mailową lub telefoniczną w ciągu 2 dni roboczych. w takiej sytuacji klient może zrezygnować z całości zamówienia lub jego części.

§ 5. Płatności

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności przelewem na rachunek bankowy, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

Przedpłata 100% wartości zamówionego towaru na konto Sprzedawcy, realizowana jest na podstawie przesłanej do Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail faktury pro forma. W tej sytuacji towar jest pakowany i wysyłany do Kupującego dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6. Realizacja zamówienia

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad. Wszystkie produkty dostępne na stronie sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.

Termin i koszt realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie, (dotyczy obszaru Polski, pozostałe kraje czas dostawy do 10 dni)

W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:

Rzeczpospolita Polska

Kraju Uni Europejskiej

Pozostałe Kraje

Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

Za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Koszty przesyłki podane na stronie dotyczą wysyłki na terytorium Polski oraz określonych krajów. Koszty wysyłek zagranicznych, które nie są uwzględnione na stronie, są wyliczane indywidualne, po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą.

Sposób dostawy towaru jest wybierany przez Kupującego na etapie składania zamówienia. W przypadku wybrania przez Kupującego opcji wysyłki paletowej, warunki i koszty dostawy są ustalane drogą e-mailową lub telefoniczną pomiędzy Kupującym, a sprzedającym w ciągu 2 dni roboczych.

W niektórych przypadkach do całkowitej ceny transakcji Sprzedawca może doliczyć koszt palet, innych opakowań, bądź kaucję za opakowania zwrotne. Takie szczegółowe informacje Kupujący będzie otrzymywał każdorazowo pocztą elektroniczną przed zawarciem umowy i realizacją zamówienia.

Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę i zwrotna akceptacja za pośrednictwem poczty internetowej kosztów i warunków dostawy przez Kupującego, oznaczają zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym.

Wprowadzenie przez Kupującego zmian do złożonego zamówienia jest możliwe nie później, niż do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Realizację zamówienia Sprzedawca rozpoczyna po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

Kupujący może składać zamówienia 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, jednakże zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, niedziele i święta realizowane są w kolejnym dniu roboczym. Sprzedawca wysyła towar do Kupującego tylko w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

Termin realizacji złożonego zamówienia wynosi od 5 do 14 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę i jest uzależniony od rodzaju i ilości zamawianego towaru, miejsca i sposobu dostawy. W przypadku zamówień specjalnych oraz w szczególnych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostanie z wyprzedzeniem każdorazowo powiadomiony przez Sprzedawcę.

Kupujący ma obowiązek zapewnić w uzgodnionym terminie odbiór towaru, bądź rozładunek towaru w miejscu dostawy (chyba, że strony inaczej uzgodnią na etapie zawierania umowy) oraz bezpieczny i swobodny dojazd do miejsca dostawy.

W przypadku nieobecności Kupującego w miejscu dostawy, w uzgodnionym terminie, wymaga się obecności osoby upoważnionej do odbioru towaru w imieniu Kupującego.

W przypadku zrealizowania dostawy towaru w terminie uzgodnionym przez strony i pod wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres, a nieodebrania przesyłki lub nierozładowania towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego, koszt zwrotu towaru lub ponownej wysyłki obciąża Kupującego.

Kupujący po otrzymaniu przesyłki sprawdza stan przesyłki i zgodność z zamówieniem. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub wystąpienia niezgodności z zamówieniem, konieczne jest spisanie protokołu w obecności osoby dostarczającej towar, a następnie jak najszybsze poinformowanie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji złożonego zamówienia w drodze kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z Kupującym.

W przypadku Kupującego, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wszelkie czynności związane z korzystaniem ze sklepu dokonuje wyłącznie osoba upoważniona do wykonywania wszelkich praw i obowiązków w imieniu i na rzecz tego podmiotu.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

Stosownie do treści art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287),   nabywcy (konsumentowi) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.babyblanca.pl, ponieważ  przedmiotem świadczeń są produkty wytwarzane na indywidualne zamówienie Klienta (rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta).

§ 8. Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

Żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji zawierających dokładny opis wady towaru na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Skowronków 1 E, 39-200 Dębica.

Jeśli na towar została udzielona dodatkowa gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

Gwarancji nie podlegają produkty użyte niezgodnie z instrukcją zastosowania lub sztuką budowlaną.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 10. Zastrzeżenia

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§ 11. Postanowienia dotyczące kupujących niebędących konsumentami

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 
Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie internetowym babyblanca.pl

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Konto

§ 5 Reklamacje

§ 6 Dane osobowe

§ 7 Zastrzeżenia

§ 1. Definicje

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy – dystrybutor produktów marki BabyBlanca, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.babyblanca.pl.

Sprzedawca – BabyBlanca Jolanta Babiś, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BabyBlanca Jolanta Babiś, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Latoszyn 111G, 39-200 Dębica, Nip: 872 212 35 26

§ 2. Kontakt ze sprzedawcą

BabyBlanca Jolanta Babiś

Latoszyn 111G, 39-200 Dębica, mail: babyblanca@op.pl 

Tel.: 534 132 139

§ 3. Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

Aktywne konto e-mail

Urządzenie z dostępem do Internetu

Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4. Konto

Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.

Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

Ustalone przez Kupującego login i hasło mają charakter poufny. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego loginu i hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

Aktualizacja danych Kupującego podanych przy rejestracji konta, jest możliwa przy wykorzystaniu posiadanego loginu i hasła. Obowiązkiem Kupującego jest każdorazowe sprawdzenie i zaktualizowanie swoich danych przed złożeniem zamówienia.

W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: babyblanca@op.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5. Reklamacje

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail babyblanca@op.pl.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7. Zastrzeżenia

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.

Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu

poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi

zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy babyblanca@op.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.